ZASADY
  1. Kup dowolny produkt: VEGETA, PODRAVKA, WARZYWKO

  2. Zarejestruj dowód zakupu i zachowaj go

  3. Zrób kreatywne zdjęcie pt. To mi w smak

WEŹ UDZIAŁ
Zapoznałem się i zgadzam się z postanowieniami Regulaminu konkursu „To mi w smak!”. Treść Regulaminu dostępna jest tutaj.
Oświadczam, że jestem jedynym autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane (załączone zdjęcie „To mi w smak!”) w Konkursie oraz że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do tych utworów. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora lub Fundatora zobowiązuje się zwolnić ich z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

Więcej informacji: Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie konkursu „To mi w smak!”. Regulamin jest dostępny pod adresem www.tomiwsmak.pl.
Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator): Administratorami są
1) Producent Produktów Promocyjnych: Podravka Polska sp. z o.o., NIP 598-144-99-07, KRS 0000098112 oraz
2) Organizator Konkursu: Agencja Reklamowa Graf Sp. z o.o., KRS 0000131498, REGON 870234320, NIP 8790017417.
Nasze dane kontaktowe:
1) Producent Produktów Promocyjnych: Podravka Polska sp. z o.o. – 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72;
2) Organizator Konkursu: Agencja Reklamowa Graf Sp. z o.o. – 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50, promocje@graf.torun.pl.
Nasze zadania:
1) Organizujemy konkurs pod nazwą „To mi w smak!”. Będziemy przyjmować Państwa zgłoszenia, ustalać prawo do uzyskania nagrody oraz wydawać nagrody zwycięzcom.
2) Będziemy zarządzać roszczeniami, związanymi z organizacją konkursu – np. rozpatrywać ewentualne reklamacje.
3) Będziemy wykonywać obowiązki płatnika podatku od wygranych. Naliczymy, pobierzemy i odprowadzimy podatek w imieniu zwycięzców konkursu.
4) Będziemy wykonywać obowiązki wynikające z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Na przykład: wykorzystamy dane finansowe, związane z organizacją konkursu, do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
|Państwa uprawnienia: Przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec realizacji celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych. Przejawiają się one w zarządzaniu roszczeniami – np. rozpatrywaniem reklamacji. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Możemy odrzucić sprzeciw wykazując ważne, prawnie uzasadnione podstawy do korzystania z Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione podstawy muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Możemy również odrzucić Państwa sprzeciw, gdy wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
ZWYCIĘZCY

Pobierz listę zwycięzców klikając tutaj


KONTAKT
Organizatorem konkursu jest: Agencja Reklamowa Graf sp. z o.o.,
Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń, promocje@graf.torun.pl